#MSUDUAKDAILY: We Write Our Own Destiny

MsUduak Image, Inspiration

We write our own destiny. We become What we Do.~Madame Chiang Kai-Shek